Most Recent

Latest Updates

Interactive NAT Grade 10 Reviewer (Araling Panlipunan) Part 2

1➤ Ano ang pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan?

2➤ Ayon kay Therborn ang globalisasyon ay nagsimula sa Ika-4 hanggang ika-5 siglo (4th-5th Century) - Pagkalat ng Islam at Kristiyanismo. Ano ang mahihinuha mula rito?

3➤ Alin sa mga pangungusap sa ibaba ang kumakatawan sa pahayag na "binago ng globalisasyon ang workplace ng mga manggagawang Pilipino"?

4➤ Maaring suriin ang globalisasyon sa iba't ibang anyo nito maliban sa isa. Ano ito?

5➤ Paano nakapagpapabilis sa integrasyon ng mga bansa ang globalisasyon?

6➤ Bakit maituturing na panlipunang isyu ang globalisasyon?

7➤ Ang pagsulpot ng iba't ibang outsourcing companies na pagmamay-ari ng mga lokal at dayuhang namumuhunan ay isang manipestasyon ng globalisasyon. Ilan sa mga epekto nito ay ang sumusunod.

8➤ Ano ang malaking hamon na nakapagbagal ng globalisasyon?

9➤ Ano ang kahulugan ng globalisasyon?

10➤ Suriin ang sumusunod na diyagram at piliin ang angkop na interpretasyon. [Diyagram na nagpapakita ng pagdami ng pandaigdigang kalakalan]

11➤ Ano ang ibig sabihin ng "brain drain"?

12➤ Ano ang kahalagahan ng globalisasyon sa larangan ng kultura?

13➤ Ano ang pangunahing layunin ng globalisasyon sa larangan ng ekonomiya?

14➤ Ano ang maaaring maging epekto ng globalisasyon sa mga indigenous cultures?

15➤ Ano ang epekto ng globalisasyon sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo?

16➤ Ano ang pangunahing dahilan ng pagdagsa ng mga dayuhang manggagawa sa ibang bansa?

17➤ Ano ang tinutukoy ng terminong "offshoring"?

18➤ Ano ang maaaring epekto ng globalisasyon sa antas ng kahirapan sa mga bansa?

19➤ Ano ang tawag sa pamamaraang pinapayagan ang malayang pagpasok at paglabas ng mga produkto at serbisyo sa isang bansa?

20➤ Ano ang ibig sabihin ng terminong "outsourcing"?

21➤ Ano ang tawag sa pamamaraan ng pangangalakal na nagpapahintulot sa mga bansa na magpalitan ng produkto at serbisyo nang walang limitasyon o pagsasaalang-alang sa mga patakaran ng proteksyonismo?

22➤ Ano ang tawag sa patakaran ng pamahalaan na nagpapataw ng buwis o taripa sa mga dayuhang produkto upang protektahan ang lokal na industriya?

23➤ Ano ang tinutukoy ng terminong "brain drain"?

24➤ Ano ang tawag sa pagkakaroon ng malayang paggalaw ng mga tao, produkto, serbisyo, at kapital sa iba't ibang bansa?

25➤ Ano ang tawag sa mga samahang pang-ekonomiya na binubuo ng iba't ibang bansa na naglalayong mapalakas ang kanilang ugnayan at kooperasyon?

26➤ Ano ang tawag sa pandaigdigang organisasyon na naglalayong mapanatili ang malayang kalakalan at magpatupad ng mga patakaran sa pangangalakal?

27➤ Ano ang tawag sa pandaigdigang organisasyon ng mga bansa sa Europa na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at ekonomikong pag-unlad?

28➤ Ano ang tawag sa pandaigdigang organisasyon na naglalayong mapalakas ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa Asya at Pasipiko?

29➤ Ano ang tawag sa mga batas, regulasyon, at patakaran na naglalayong pangalagaan ang kalikasan at mapangalagaan ang kapaligiran?

30➤ Ano ang tawag sa mga proyekto at pamamaraan na naglalayong magbigay ng patas na oportunidad sa kasalukuyang at susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang pangangailangan?

Your score is

No comments

FREE DOWNLOAD! DLL QUARTER 4 WEEK 7Click here

X